BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 2 : Ulasan Jurnal

Journal 1

Supporting Academic Improvement among Eighth Graders at Risk for Retention: An Action Research Intervention

By : E. C. M. Mason (DePaul University), H. George McMahon (University of South Alabama)

PERSOALAN KAJIAN :

1.Adakah pelajar-pelajar yang berisiko untuk kekal di tingkatan yang sama yang mengikuti program intervensi (intervensi kajian tindakan)berjaya meningkatkan gred kursus mereka dan meningkatkan kesediaan mereka untuk menduduki peperiksaan peringkat negeri, seterusnya mengurangkan bilangan pelajar yang kekal di tingkatan yang sama?

2.Adakah penumpuan terhadap kemahiran kejayaan akademik pelajar dapat meningkatkan prestasi pelajar dari segi gred mereka?

SAMPEL DAN SETTING KAJIAN :

Projek kajian tindakan ini dijalankan di sebuah sekolah di kawasan bandar. Hanya 33 orang pelajar daripada 52 orang yang disenaraikan sebagai berisiko bersetuju mengikuti program intervensi ini. Program ini tidak melibatkan pelajar yang menerima perkhidmatan khas (pelajar khas).

METODOLOGI :

1.Pelajar diminta hadir ke perjumpaan orientasi dengan kaunselor/penyelidik dan diterangkan tentang rasional, motivasi dan objektif intervensi ini.
2.Pelajar yang terlibat dalam kajian ini akan menghadiri perjumpaan dengan kaunselor dalam kumpulan kecil (n=7) pada setiap minggu. Sesi berkumpulan selama 30 minit ini melibatkan perbincangan tentang pencapaian pelajar dalam ujian,kuiz,projek, dan kerja sekolah. Kaunselor juga menekankan tentang kemahiran untuk berjaya di sekolah.
3.Pelajar juga berjumpa dengan kaunselor secara individu pada minggu-minggu berselang seli untuk mengulas berkenaan gred terkini dan menekankan perkara yang dibincangkan semasa sesi berkumpulan. Sesi ini juga bertujuan membincangkan masalah pelajar dan memotivasikan pelajar.
4.Selain intervensi secara langsung bersama kaunselor/penyelidik, pelajar juga ditawarkan menghadiri perkhidmatan tutor 2 kali seminggu, kehadiran penceramah luar, dan perjumpaan bersama ibu bapa bagi menggalakkan intervensi yang dijalankan dan untuk memberi penghargaan kepada pelajar yang teribat.

ANALISIS DAN PENGUMPULAN DATA:

1. Kaunselor menyediakan 3 set data utama untuk setiap pelajar sebagai penunjuk kepada prestasi proses intervensi. Penunjuk yang digunakan ialah gred bagi 5 subjek asas akademik, purata gred kumulatif dan perbandingan skor pelajar bagi peperiksaan kompetensi negeri untuk tahun sebelumnya dan pada akhir tahun tersebut.
2. Peserta-peserta mendapat sejumlah 10A, 45 B, 34 C,25D dan 51 F (selepas intervensi), berbanding 5A,35B,27C, 24D dan 74F (pada awal tahun), iaitu peningkatan 15 A dan B.
3. Berdasarkan peperiksaan kompetensi pula, 24(72%) peserta mencapai tahap “profisien” berbanding 22(66%) pada tahun sebelumnya.
4. Pada akhir tahun, 31 daripada 33 peserta berjaya naik ke tingkatan yang seterusnya, manakala hanya 2 orang yang masih kekal di tingkatan yang sama.

ETIKA KAJIAN :

1. Purata gred kumulatif menggunakan skala 4 perpuluhan.
2. Kajian akan lebih baik sekiranya data dikumpulkan dari segi persepsi pelajar berkenaan pengetahuan spesifik yang diperoleh atau kemahiran yang dibina daripada setiap komponen dalam intervensi tersebut.

HASIL :

1.Kajian ini menunjukkan bagaimana kaunselor sekolah dapat membangunkan, menerajui dan menilai program mereka yang berdasarkan kepada data yang mereka kumpul sendiri sebagai respon kepada keperluan pihak sekolah.
2.walaupun data tidak signifikan secara statistik, namun ianya signifikan secara praktikal, dan kebanyakan pelajar yang terlibat berjaya meningkatkan gred dan melepasi kriteria untuk naik ke tingkatan seterusnya.

Journal 2


Teacher Misconceptions and Understanding of Cooperative Learning : An Intervention Study

By : Mary Koutselini (University of Cyprus, Nicosia, Cyprus)

PERSOALAN KAJIAN :

1. Dapatkah kefahaman dan sikap guru-guru terhadap pembelajaran kooperatif diubah?
2. Apakah punca keengganan guru menggunakan pembelajaran kooperatif?
3. Apakah salah tanggapan guru terhadap pembelajaran kooperatif?
4. Dapatkah kajian ini membantu guru membina ciri-ciri yang membezakan pembelajaran kooperatif dengan kerja berkumpulan?

SAMPEL DAN SETTING KAJIAN :

94 orang guru sekolah menengah yang dibahagikan kepada 4 kumpulan terlibat dalam kajian ini. Kumpulan pertama terdiri dari 28 guru Bahasa Greek, kumpulan 2-24 orang guru Bahasa Inggeris, kumpulan 3 – 20 orang guru Matematik dan kumpulan 4 – 22 orang guru Pendidikan Jasmani. Terdapat 58 orang guru wanita dan 34 orang guru lelaki yang mempunyai pengalaman mengajar selama 2-5 tahun.

METODOLOGI :

1. Kajian ini melibatkan 6 perjumpaan selama 4 jam, sekali dalam seminggu. Kajian ini dibina sebagai sebuah kajian tindakan yang melibatkan enam kitaran tindakan reflektif yang bertimbal balik.
2. Pendekatan secara fenomenografi juga dilaksanakan melalui perbincangan terbuka di awal perjumpaan berkenaan pengetahuan dan persepsi guru terhadap pembelajaran kooperatif. Semua idea diletakkan dalam slaid powerpoint semasa perbincangan berlangsung.
3. Senarai semak digunakan sebagai ujian pra dan post bagi intervensi ini.
4. Pembelajaran ‘experiential’ juga digunakan dalam kajian ini dalam bentuk kumpulan pembelajaran kooperatif formal dalam 2 fasa.

ANALISIS DAN PENGUMPULAN DATA:

Data yang diperolehi daripada senarai semak dianalisis menggunakan ujian non-parametric Wilcoxon dan didapati terdapat perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan pos. Ujian pos menunjukkan bahawa terdapat perubahan drastic di mana lebih ramai yang bersetuju dengan pembelajaran kooperatif. Ujian pra dan pos ini adalah dalam bentuk senarai semak ke atas pembelajaran kooperatif, di mana peserta dikehendaki menjawab "Ya" atau "Tidak" terhadap 23 pernyataan dalam Senarai Semak Pembelajaran Kooperatif.

ETIKA KAJIAN :

Kitar 1 – guru mengenalpasti dan huraian awal berkaitan salah tanggapan mereka.
Kitar 2 – peserta membina satu senarai semak yang digunakan sebagai ujian pra mereka berkenaan salah tanggapan mereka.
Kitar 3 – peserta menjalankan simulasi kerja berkumpulan dan membuat refleksi tentang proses yang dilalui dan hasil akademiknya.
Kitar 4 – menekankan pengalaman belajar secara kooperatif.
Kitar 5 – peserta mengenalpasti dan merefleksi tentang ciri-ciri luaran dan dalaman pembelajaran kooperatif.
Kitar 6 – peserta menjalankan ujian pos menggunakan senarai semak dan membuat refleksi terhadap pengalaman belajar secara kooperatif.

Pembelajaran ‘Experiential’
Fasa 1 – simulasi kerja berkumpulan
Fasa 2 – simulasi pembelajaran kooperatif

HASIL :

Kajian ini berjaya mengubah sikap, persepsi dan kepercayaan guru sekolah menengah terhadap pembelajaran kooperatif yang negatif pada mulanya kepada positif.
Hasil utama kajian ini ialah :
- Perubahan konseptual daripada salah tanggapan kepada pembinaan pengetahuan secara ‘experiential’
- Perubahan sikap daripada penolakan kepada pembinaan motivasi dan kepercayaan terhadap nilai pembelajaran kooperatif.

Journal 3

PERCEPTIONS OF SATISFACTION AND DEEPER LEARNING IN AN ONLINE COURSE

By : Leah E. Wickersham (Texas A&M University), Patricia McGee (University of Texas)

PERSOALAN KAJIAN :

1. Adakah prinsip pembelajaran mendalam (deeper learning principles) terbukti hadir dalam kursus yang dijalankan secara ‘online’ dengan menggunakan instrumen bancian ‘Distance Education Learning Environments Survey’?
2. Adakah pelajar berpuas hati dengan kursus yang dijalankan secara ‘online’?

SAMPEL DAN SETTING KAJIAN :

Kajian ini melibatkan seorang pengajar dan 30 orang pelajar yang mengikuti kursus siswazah yang ditawarkan secara ‘online’ keseluruhannya. Pelajar-pelajar ini dibahagikan kepada 6 komuniti pembelajaran secara maya yang berbeza. Namun, hanya 11 orang pelajar/responden sahaja yang melengkapkan soal selidik DELES ini.

METODOLOGI :

Tenaga pengajar telah mereka dan membangunkan kursus ini dengan menerapkan pembelajaran secara mendalam. Kajian ini juga melibatkan pemerhati/penganalisis yang akan menentukan sama ada kursus yang direka ini menyediakan aktiviti yang menyokong pembelajaran secara mendalam berpandukan sistem pengurusan kursus (CMS).
Kajian ini menggunakan instrumen yang telah disahkan iaitu Distance Education Learning Environments Survey (DELES), yang menyediakan data dan mengumpul persepsi para pelajar. Soal selidik ini diadakan 3 kali dalam semester kursus ini.

ANALISIS DAN PENGUMPULAN DATA:

Data daripada soal selidik DELES dipersembahkan dalam 3 bentuk :
1. Pengkaji menyediakan analisis berkaitan prinsip pembelajaran mendalam sepertimana yang direfleksikan menerusi rekabentuk kursus.
2. Pengkaji berkongsi tentang persepsi pelajar.
3. Amalan yang terbaik sepanjang kursus ini dikenalpasti.

ETIKA KAJIAN :

Pengkaji berbincang dan bersetuju tentang protokol dalam berkolaborasi yang terdiri daripada merekod dan mengumpul maklumat, diikuti dengan menghuraikan situasi, membincangkan apa yang sedang berlaku, dan menentukan sama ada perubahan perlu dilakukan ke atas rekabentuk pengajaran.

HASIL :

Secara keseluruhannya, pelajar-pelajar berpuas hati dengan kursus yang dijalankan tetapi segelintir tidak berpuas hati dengan “persekitaran” pembelajaran secara ‘online’. Prinsip pembelajaran mendalam juga didapati hadir pada tahap sederhana-tinggi ke tinggi sepertimana yang dianalisis oleh pemerhati. Pengajaran secara ‘online’ memerlukan penyeliaan dan proses refleksi dari pihak pengajar dan pelajar yang kerap dan berterusan. Penilaian ‘real-time’ dapat mengelakkan pelajar jarak jauh daripada tidak melibatkan diri secara aktif.

BANDINGKAN MASALAH YANG DIKAJI ANTARA JURNAL

BANDINGKAN BAGAIMANA PENGKAJI MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN

Apa yang dipelajari daripada ketiga-tiga jurnal tersebut.

  • Berdasarkan 3 jurnal setiap orang yang telah dibaca, BAGAIMANA kajian tindakan dilakanakan oleh 3 penulis yang berberlainan.
  • Apakah persamaan dan perbezaan?
  • Bagaimana anda melakukan kajian tindakan anda berdasarkan JURNAL dan buku yang telah anda baca