BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Thursday, December 10, 2009

Aktiviti 12 : Pemurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan pernyataan masalah, tujuan dan objektif kajian.

MATLAMAT/TUJUAN
> Meningkatkan kefahaman pelajar dan penglibatan aktif pelajar sewaktu proses P&P berlangsung dalam subjek Sains dan Perdagangan.

OBJEKTIF KAJIAN
>Meningkatkan tahap kefahaman pelajar bagi subjek Perdagangan dan Sains melalui penggunaan bahan maujud.
>Meningkatkan minat pelajar semasa proses P&P berlangsung melalui kaedah pembelajaran kooperatif.
>Mewujudkan penglibatan aktif pelajar sewaktu proses P&P dijalankan.

PERSOALAN KAJIAN
>Bagaimanakah pengajaran berasaskan bahan maujud mampu meningkatkan kefahaman pelajar bagi subjek Sains dan Perdagangan?
>Bagaimanakah pembelajaran secara kooperatif boleh meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran?

PERNYATAAN MASALAH
>Pelajar masa kini kurang berminat dengan kaedah pengajaran tradisional atau berunsurkan "chalk and talk" yang hanya melibatkan komunikasi sehala. Pelajar dilihat mengantuk dan tidak fokus semasa guru menyampaikan isi pelajaran.Pelajar tidak dicabar dari segi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta tidak diberi galakan untuk sentiasa menggilap kemahiran berkomunikasi atau 'soft skill" yang lain. Aktiviti P&P yang dijalankan oleh guru juga tidak memberi pendedahan kepada pelajar tentang bagaimana untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari ke dalam kehidupan seharian atau semasa alam pekerjaan. Aktiviti yang dijalankan juga tidak melatih pelajar untuk bekerja dalam kumpulan secara efektif dan mendatangkan manfaat kepada setiap individu dalam kumpulan.

0 comments: